Regulamin usługi CarSpy

Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa.

§ 1
Informacje ogólne o Usłudze

 1. Usługa polega na uzyskiwaniu informacji o położeniu geograficznym ("lokalizowaniu") pojazdów przez nabywców urządzeń lokalizacyjnych, zakupionych w firmie OM Poland Sp. z o.o. lub u jej autoryzowanego przedstawiciela, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Usługa umożliwia otrzymywanie raportów alarmowo-informacyjnych i raportów podsumowujących zgodnie z konfiguracją ustawioną i zapisaną w systemie przez użytkownika
 3. Dane dla raportów historycznych są dostępne do 30 dni wstecz.
 4. Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy zakupili urządzenia lokalizacyjne w firmie OM Poland Sp. z o.o. lub u jej przedstawiciela oraz opłacili przelewem na konto bankowe wskazane na stronie www.monitorujemy.pl opłatę abonamentową.

§ 2
Zakres świadczonej Usługi

 1. OM Poland Sp. z o.o. świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych.
 2. OM Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi w miarę pojawiania się nowych możliwości bądź ograniczeń technicznych.

§ 3
Korzystanie z Usługi

 1. Korzystanie z Usługi wymaga:
  1. posiadania komputera z łączem do internetu oraz przeglądarką internetową z obsługą JavaScript
  2. posiadania podłączonego urządzenia lokalizacyjnego, zakupionego od OM Poland Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela, wyposażonego w kartę SIM dostarczoną razem z urządzeniem, zamontowanego zgodnie z załączoną do urządzenia instrukcją.
  3. wniesienia opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu
  4. aktywacji Usługi za pomocą aplikacji internetowej na stronie www.monitorujemy.pl
 2. Lokalizowany pojazd Użytkownika powinien przebywać w zasięgu sieci operatora GSM.

§ 4
Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usługi zawarte są w umowie podpisanej z Użytkownikiem.

§ 5
Zasady korzystania z Usługi

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkownika, znajdujące się w posiadaniu OM Poland Sp. z o.o. są niezbędne do świadczenia Usługi i jej rozliczenia oraz są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.
 2. Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na przetwarzanie informacji o podanym przez Użytkownika numerze telefonu i adresie e-mail.
 3. OM Poland Sp. z o.o. nie gwarantuje aktualności ani kompletności informacji dostępnych w ramach Usługi. OM Poland Sp. z o.o. dokładając należytych starań, będzie dążyła, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, do zapewnienia dokładności informacji w Usłudze.
 4. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość usług świadczonych przez OM Poland Sp. z o.o.
 5. OM Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z montażu urządzenia lokalizującego w pojeździe, opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w Usłudze.
 6. OM Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości w przypadku, gdy monitorowany pojazd będzie poza zasięgiem operatora sieci GSM lub poza zasięgiem systemu GPS oraz gdy przyczyny niedostarczenia informacji są po stronie Użytkownika.
 7. Karta SIM, dostarczana razem z urządzeniem, jest własnością OM Poland Sp. z o.o. i nie może być instalowana w żadnym innym urządzeniu GSM. Wyjęcie z urządzenia karty SIM jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi przez Użytkownika oraz upoważnia OM Poland Sp. z o.o. do obciążenia Użytkownika wszystkimi kosztami wynikającymi z wykorzystania karty SIM.
 8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. OM Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.monitorujemy.pl.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.monitorujemy.pl.
Wydrukuj mapę